ke stažení: pdfprovozni-rad-pujcovna-pomucek.pdf

PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY ZDRAVOTNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

I. Obecná ustanovení

Osoba zodpovědná za řádný chod půjčovny:
Petr Šulc - technik
Tel: 605 288 037

Provozní doba: PO – PÁ 8.00 – 14.30 hod.
(po předchozí telefonické domluvě)

II. Specifikace objektu

Sídlo půjčovny, místo výdeje a kancelář půjčitele:

Sociální služby Česká, Česká ulice 1175/II, Jindřichův Hradec

III. Specifikace vypůjčitelů

Pomůcky je možné zapůjčit každému, kdo vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje některou z podpůrných pomůcek. S přihlédnutím ke zdravotnímu stavu lze pomůcku zapůjčit i osobě, která o osobu se zdravotním postižením pečuje. (rodinní příslušníci, soused, sociální pracovnice, pečovatelka, atd.). Výpůjčka je možná i na krátkou dobu pro vyzkoušení a vybrání odpovídajícího typu pomůcky pro konkrétní situaci a zdravotní omezení uživatele tak, aby použití vhodné pomůcky usnadnilo hybnost a zlepšilo kvalitu života, ale v žádném případě neslouží jako trvalá náhrada za pomůcky, které je možné nárokovat ze zdravotního nebo sociálního pojištění.

IV. Způsob vypůjčení

Pokud dojde se zájemcem o pomůcku k dohodě o jejím vypůjčení, uzavírá se smlouva o výpůjčce.

V. Povinnosti půjčitele

Předat vhodnou pomůcku:

VI. Povinnosti vypůjčitele

VII. Úhrada za výpůjčku

Zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek je zdarma. Vypůjčitel je povinen zaplatit pouze režijní poplatek.
Tento poplatek je použit na řádné připravení pomůcky pro další zájemce (vyčištění, vyprání, dezinfekce, provozní údržba, aj.).

Výše režijního poplatku:

Druh pomůcky Jednorázový poplatek za půjčení
(na dobu do 30 dní vypůjčení)
Dále za každý další započatý den
(31. den a další)
Elektrická polohovací postel včetně příslušenství 300,- Kč 10,- Kč
Invalidní vozík, chodítko, antidekubitní matrace, toaletní křeslo, bezdrátové dorozumívací zařízení 210,- Kč 7,- Kč

Poplatky jsou uvedeny za jeden kus zdravotní pomůcky včetně příslušenství. Režijní poplatek za půjčení se hradí při podpisu smlouvy, na dohodnutou dobu půjčení, v hotovosti do pokladny CSS Jindřichův Hradec. Stejně se postupuje i při případném prodloužení smlouvy.
Úhrada se počítá za každý i započatý den půjčení. Při vrácení pomůcky před termínem se poměrná část režijního poplatku, s výjimkou jednorázového poplatku za půjčení, vrací.

VIII. Zvláštní ustanovení

Provozní řád je přílohou smlouvy o výpůjčce.

IX. Závěrečná ustanovení

Provozní řád je v souladu se zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, v aktuálním znění a řídí se tímto zákonem.

X. Účinnost

Tento řád nabývá účinnosti 1. 10. 2012.

Ing. Jiří Blížil
ředitel organizace